Schooltijden

Groep A

08:00-09:00 uur: brengen naar klaslokaal

09:00 uur: aanvang lessen

15:00-15:45 uur: ophalen (op vrijdag vanaf 14:00 uur)

15:30-18:30 uur: naschoolse opvang

(optioneel, op vrijdagen van 14:00- 17:00 uur)

Groep 1 t/m 8

08:00-08:25 uur: brengen

08:25 uur: leerkrachten halen klas op schoolplein op

08:30 uur: aanvang lessen

15:30-15:45 uur: ophalen (op vrijdag vanaf 14:00 uur).

15:30-18:30 uur: naschoolse opvang

(optioneel, op vrijdagen van 14:00- 17:00 uur)

Groepsindeling

In Spanje gaan kinderen vanaf 3 jaar naar de basisschool. Voor driejarigen hebben wij een aanvangsgroep (groep A). Voor de overige groepen hanteren wij de Nederlandse groepsindeling van groep 1 t/m 8. Hoe deze zich verhoudt tot de indeling volgens Spaans system treft u in onderstaand schema.

Nederlands systeem

Groep

Spaans systeem

Clase

Leeftijd Klassencombinatie

Schooljaar 2023-2024 

A Infantil > 3 jaar A-1
1 Infantil 4 – 5 jaar
2 Infantil 5 – 6 jaar 2-3
3 1º Primaria 6 – 7 jaar
4 2º Primaria 7 – 8 jaar 4-5
5 3º Primaria 8 – 9 jaar
6 4º Primaria 9 – 10 jaar 6-7
7 5º Primaria 10 – 11 jaar
8 6º Primaria 11 – 12 jaar 8

Overgang vervolgonderwijs

Het merendeel van de leerlingen gaat na het verlaten van groep 8 naar een Spaanse of internationale school en een klein deel gaat voor het voortgezet onderwijs naar Nederland of België.  Wij bereiden uw kind zo goed mogelijk voor op deze grote stap en over de keuze van een geschikte school overleggen wij met de ouders. Het contact met oud-leerlingen leert ons dat zij de overstap doorgaans makkelijk maken.

Diensten

Tarieven

Schoolgeld

In het schoolgeld zijn alle leermiddelen inbegrepen. Niet inbegrepen zijn kosten voor de lunch,
naschoolse opvang, naschoolse activiteiten en extra activiteiten zoals theaterbezoeken, excursies en
schoolreisjes.

Belangrijk

 • Inschrijfgeld Per nieuwe leerling brengen we eenmalig € 500,- in rekening.
 • Korting 2e en volgende kinderen Wij geven 10% korting op het schoolgeld voor elk 2 e en
  20% voor het derde (etc) kind uit hetzelfde gezin dat het reguliere tarief betaalt.
 • Voorinning In juni innen we een deel van het schoolgeld voor september. Deze 150 euro
  wordt in mindering gebracht op de factuur van september.
 • Termijnen U kunt het schoolgeld per maand of per jaar, aan het begin van het schooljaar,
  voldoen. Voor betaling per jaar geldt geen korting (10x maandbedrag).
 • Vast tarief Voor alle leerlingen geldt een vast tarief, ook voor leerlingen in groep A die niet
  alle dagdelen naar school gaan.

Regulier tarief

per maand [1]

Schooljaar 2022-2023

Expattarief

per maand [2]

Schooljaar 2022-2023

Groep
1e kind 2e kind 3e kind
€ 517,50 € 465,75 € 414 € 821,50 A
€ 851,50 1
€ 901,50 2
€ 1011,50 3
€ 1.081,50 4
€ 1.151,50 5
€ 1.211,50 6
€ 1.291,50 7
€ 1.351,50 8
[1] Maandbedrag brengen we in rekening in de maanden september t/m juni.

[2] Werkgever vergoedt schoolgeld.

Schoolcatering

Tarieven per maand

Warme lunch schoolcateraar Eigen lunch (gebruik eetzaal)
4 dagen per week* 5 dagen per week 5 dagen per week
€ 77,00 € 89,00 € 21,00

*Alleen voor kinderen die vrijdag niet op school eten

Naschoolse opvang en naschoolse activiteiten

Prijzen en tijden van de verschillende activiteiten kunt up opvragen bij BeeActive – email

Inschrijving en aanname

Inschrijving en plaatsing nieuwe leerlingen

U kunt uw kind via een inschrijfformulier aanmelden. Op het moment dat wij het formulier en het inschrijfgeld à € 500 euro per leerling hebben ontvangen, is de aanmelding definitief. Afhankelijk van de beschikbare plaatsten die we op dat moment hebben, wordt uw kind in een groep of op de wachtlijst geplaatst.

Wachtlijst

Voor de instroom in groep 1 geldt dat alleen kinderen die al in groep A zitten, altijd gegarandeerd zijn van een plaats in groep 1. Daarna vullen we de klas in volgorde van inschrijving, waarbij broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten voorrang krijgen. Voorrang is echter geen garantie. Indien wij uw kind niet kunnen plaatsen, dan wordt het inschrijfgeld weer terugbetaald.

Aannamebeleid

In ons aannamebeleid gaan we in de eerste plaats uit van het belang van het kind. Daarom hanteren we de volgende normen:

Minimumleeftijd

De minimumleeftijd voor leerlingen is drie jaar. Voor kinderen die tussen 1 september en 31 december drie jaar worden maken wij een uitzondering; zij mogen in september starten. Voor alle kinderen geldt dat zij zindelijk moeten zijn.

Nederlandstalige achtergrond

Wij richten ons op kinderen met een Nederlandstalige achtergrond.

Wij kijken of het behalen van de in Nederland vastgestelde doelstellingen voor het basisonderwijs haalbaar is. Daarom is het van belang dat:

 • Kinderen onder de zes thuis de gelegenheid hebben om de Nederlandse taal te horen en te spreken.
 • Kinderen vanaf zes jaar, naast bovenstaand punt, over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken om de Nederlandse lessen te kunnen volgen. Om dit te bepalen, nemen we bij nieuwe leerlingen een aantal toetsen in het Nederlands af. Aan de hand daarvan bepalen we of het haalbaar is voor het kind om in het Nederlandse systeem in te stromen.

Extra zorgbehoefte

Om een goede inschatting te maken van de benodigde zorgbehoefte, is het van belang dat wij over alle relevante informatie beschikken. Het kan in uitzonderlijke gevallen gebeuren dat wij het kind niet de (hoeveelheid of type) zorg kunnen bieden die het kind nodig heeft. Dan kunnen we besluiten het kind niet te plaatsen.

Nieuwe leerlingen  

Ouders van nieuwe leerlingen nodigen we in de eerste weken nadat het kind op school is begonnen uit voor een kennismakingsgesprek met de groepsleerkracht(en). Aan de hand van een vragenlijst die wij op voorhand toesturen, kunnen ouders en leerkrachten elkaar en het kind beter leren kennen en belangrijke informatie uitwisselen.

Indien uw kind instroomt vanaf een andere school, vragen wij u ons relevante gegevens te overhandigen. Denk hierbij aan een bewijs van uitschrijving, het onderwijskundig verslag, het schoolrapport, recente toetsresultaten en een eventueel handelingsplan. Verder nemen wij doorgaans contact op met de school van herkomst met het oog op een zo soepel mogelijke overgang.