Wat te doen als?

Uw kind wordt opgehaald door iemand anders Als uw kind door iemand anders wordt opgehaald dan door de gebruikelijke verantwoordelijke, (een andere ouder, opa/oma, oppas, etc), meld dit dan:

Mocht een kind opgehaald worden door iemand anders en de begeleiders van de naschoolse opvang, noch de school is hiervan op de hoogte, dan wordt het kind niet meegegeven aan de betreffende persoon.

Uw kind is ziek Als uw kind door ziekte of om andere redenen niet naar school gaat, stelt u de leerkracht hiervan via de klassenapp Edmondo op de hoogte. Indien uw kind een besmettelijke ziekte heeft, dan horen wij dit graag zodat wij alert kunnen zijn op mogelijke verschijnselen bij andere kinderen.

Uw kind afmelden voor gym Als uw kind niet mee kan doen aan de gymles kunt u uw kind aan de hand van een dokterverklaring afmelden.

Afmelden wegens bijzonder verlof Indien sprake is van familieomstandigheden, zoals een huwelijk, een ziekenhuisopname of een begrafenis van familie in de eerste of tweede graad, kunt u buitengewoon verlof aanvragen.

Aanvragen snipperdag Voor minder gewichtige omstandigheden bestaat de mogelijkheid om een ‘snipperdag’ op te nemen (maximaal twee per jaar). Dit kunt u via dit formulier aanvragen.

Incidenteel afmelden voor naschoolse opvang en -activiteiten Graag melden voor 15.30 uur via info@beeactivemadrid.com.

Incidenteel aanmelden voor naschoolse opvang Als u uw kind op een specifieke dag wil aanmelden voor de naschoolse opvang, dan kunt u dit voor 15:30 uur via info@beeactivemadrid.com melden met info@nlschool.es in kopie.

Permanent afmelden voor naschoolse activiteiten of -opvang U kunt uw kind per schooltrimester afmelden voor naschoolse activiteiten via BeeActive (contactpersoon: Alfredo Bakker): info@beeactivemadrid.com.

Lesroosters

Lesrooster

Groep A: 9:00-15:30 (14:00 op vrijdag)

Groep 1 t/m 8: 8:30-15:30 (14:00 uur op vrijdag)

Gymrooster

Groep A en 1: dinsdag 9:00-9:50 uur en vrijdag van 9:00-9:50 uur

Groep 2 en 3: woensdag 9:00-9:50 uur en vrijdag van 9:00-9:50 uur

Groep 4 en 5: maandag 8:45-9:30 uur en woensdag van 13:30-14:15 uur

Groep 6 en 7: dinsdag 8:45-9:30 uur en vrijdag 8:45-9:30 uur

Groep 8:          maandag 9:30-10:15 uur vrijdag 9:30-10:15 uur

Groep A t/m 3 op het schoolplein, onder leiding van hun eigen leerkracht.

Groep 4 t/m 8 in de gymzaal van ‘Colegio Madrid’ (C/ Mesena), op loopafstand, verzorgd door een vakleerkracht van het Colegio Madrid. Gymkleding en gymschoenen zijn verplicht.

Biebdag

Vrijdag Biebdag Iedere vrijdag mogen alle kinderen een aantal boeken lenen uit onze schoolbibliotheek. Biebboeken mogen alleen mee naar huis in een speciaal daarvoor bestemde tas.

Vakantie en verlof

Vakantierooster
Vakantiekalender 2023-2024 calendario vacaciones 2023-2024

Leerplicht Net als in Nederland zijn onze leerlingen leerplichtig. De leerplicht gaat in op de eerste dag van de maand na de 5e verjaardag. Wij houden hierbij de Nederlandse wetgeving aan. Indien sprake is van ongeoorloofd verzuim dan melden wij dat bij de onderwijsinspectie.

Buitengewoon verlof Indien sprake is van familieomstandigheden, zoals een huwelijk, een ziekenhuisopname of een begrafenis van familie in de eerste of tweede graad, kunt u buitengewoon verlof aanvragen. Voor andere, minder gewichtige omstandigheden bestaat de mogelijkheid om een ‘snipperdag’ op te nemen (maximaal twee per jaar). Het verlofformulier treft u hier.

Besmettelijke ziekten en luizen

Luizen

Indien u bij uw kind hoofdluis constateert, verzoeken wij u dit meteen te behandelen en de school in te lichten. Na de behandeling is het van groot belang dat u uw kind iedere dag grondig kamt om de neten te verwijderen.

Op het moment dat wij bij een kind luizen of neten (de eitjes) constateren, handelen wij op dezelfde wijze als bij het constateren van besmettelijke ziektes zoals waterpokken. Wij bellen de ouders en verzoeken het kind op te komen halen om verder ‘besmettingsgevaar’ te beperken. Het kind kan weer naar school komen als het ‘luisvrij’.

Ouders die ook kinderen hebben op een andere school of op een kinderdagverblijf vragen wij om extra alert te zijn aangezien de ervaring leert dat er op andere scholen meestal niet of nauwelijks gecontroleerd wordt.

 

Ziektes

Ondanks inentingen tegen kinderziektes zijn er een aantal ziekten, zoals waterpokken, die vooral bij de kleuters regelmatig voorkomen. Kinderen die besmettelijke ziektes hebben kunnen niet naar school komen. Waarschuw wel de school, zodat wij de andere ouders kunnen informeren en besmettingsgevaar kunnen beperken.

 

Weektaken en huiswerk

Weektaken

Vanaf groep 3 leren de kinderen om met een ‘weektaak’ te werken. Een weektaak bestaat uit verwerkingsstof voor de vakken lezen, rekenen, taal en schrijven. Dagelijks wordt op vaste momenten zelfstandig aan de weektaak gewerkt. Kinderen die dit moeilijk vinden krijgen eerst een ‘dagtaak’. Door deze manier van werken stimuleren we de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van de leerling..

 

Huiswerk

Ons uitgangspunt is dat kinderen het schoolwerk zoveel mogelijk onder schooltijd doen zodat zij na schooltijd tijd hebben voor andere activiteiten. Desalniettemin vinden we het belangrijk dat kinderen bepaalde stof automatiseren en dat we ze geleidelijk voorbereiden op de middelbare school, waar ze veel huiswerk krijgen. Daarom geven wij leerlingen op gedoseerde wijze huiswerk op.

Wat: In de laagste groepen bestaat het huiswerk uit kleine taken (bijv. het lezen van een aantal bladzijden per dag, oefenen van dicteewoorden of de tafels). Later breiden we het huiswerk uit met opdrachten voor wereldoriëntatie, Spaans en Engels en het maken van werkstukken.

Hoe: Het huiswerk geven we tijdig, bij voorkeur één week van te voren op en hoeft nooit op maandag te worden ingeleverd.

Hoeveel: Richtlijnen die we hanteren voor de hoeveelheid tijd die een leerling per dag maximaal besteedt aan huiswerk zijn als volgt:

  • Groep 5 – 15 minuten
  • Groep 6 – 30 minuten
  • Groep 7 – 45 minuten
  • Groep 8 – 60 minuten

Meer informatie vindt u in ons huiswerkbeleid

Computers, tablets en internet

Computers en tablets

Vanaf groep 2 beschikt iedere klas over computers of tablets. De computers en tablets gebruiken we voornamelijk voor verdiepings- of herhalingsstof op het gebied van lezen, rekenen, taal en wereldoriëntatie en voor het werken in Word. In alle klaslokalen is internet verbinding

Vanaf groep 4 heeft ieder kind een eigen tablet. We werken o.a. met het programma ‘Snappet’ dat oefenstof aanbiedt gekoppeld aan de lesmethodes.

Internet 

Vanaf groep 6 besteden wij uitvoerig aandacht aan internetgebruik en regels die hierbij komen kijken. De school draagt geen verantwoordelijkheid voor wat kinderen thuis op het internet doen. Wij adviseren ouders hier alert op te zijn en de jaarlijkse ouderavonden die we over dit thema organiseren bij te wonen.

Overgang naar volgende groep

De essentie van de beslissing met betrekking tot de overgang naar een volgende groep of het doubleren van de huidige groep ligt in de verwachting dat de keuze een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van het kind. Om te bepalen of een kind over kan gaan naar de volgende groep kijkt de school vooral naar de werkhouding, de cognitieve ontwikkeling en de concentratie spanningsboog van de leerling. Ook de sociaalemotionele ontwikkeling is een factor die we meewegen. Ons oordeel is gebaseerd op observaties van de leerkrachten, toetsen en gesprekken met de Remedial Teacher. Voor gedetailleerdere informatie over de overgangscriteria per groep kunt u de schoolgids raadplegen.

Doubleren Als het schoolteam besluit dat het beter is dat een leerling een groep opnieuw doorloopt, dan bespreken we dit uitgebreid met de ouders. In dit proces kunnen ouders hun wensen kenbaar maken. De uiteindelijke beslissing hierover ligt echter bij de school (met uitzondering van de overgang van groep 2 naar 3). Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u bezwaar maken via de klachtenprocedure van de school.

Overgang van groep 2 naar 3 Uitzondering op bovengenoemde regel is de overgang van groep 2 naar 3. Volgens de Spaanse wetgeving gaat een kind altijd over naar groep 3, tenzij een team van externe specialisten anders besluit. Mocht de school redenen hebben om een kind een jaar langer in groep 2 te houden, dan geeft de school in dit geval advies, maar de ouders hebben het recht te besluiten het kind toch over te laten gaan.

Een klas overslaan Als een kind over de hele linie een jaar voorloopt (te bepalen aan de hand van toetsen en het oordeel van de leerkracht) en het onderwijskundig team vindt daarnaast dat de leerling hier sociaal-emotioneel sterk genoeg voor is, kunnen we deze mogelijkheid bespreken met ouders. Zowel ouders, school als kind moet positief staan tegenover deze mogelijkheid. Aangezien scholen in Spanje niet zelf mogen bepalen of een kind doorstroomt naar een hogere groep, heeft de Comunidad de Madrid (deelstaatbestuur) hierin het laatste woord. Alleen met de officiële toestemming van een inspecteur van de Comunidad, kan in het vervolgonderwijs een uitzondering worden gemaakt op de standaardregel dat kinderen op leeftijd worden ingedeeld in klassen.

Overgang voortgezet onderwijs

Over de keuze van een geschikte school voeren wij overleg met de ouders. In november geeft de leerkracht van groep 8 een eerste indicatie van de mogelijke schoolkeuze. In de loop van het schooljaar overleggen wij met de ouders over de diverse mogelijkheden van vervolgonderwijs. Ook organiseren we in februari of maart voor de ouders van kinderen in groep 7 en 8 een informatieavond over dit onderwerp. Daar komen o.a. de organisatie van het Spaanse middelbare schoolsysteem, het aanmeldingsproces en de verschillende mogelijkheden aan bod. Alle leerlingen van groep 8 doen mee met de Centrale Eindtoets Primair Onderwijs (CITO toets). De resultaten van de toets en het schooladvies van de leerkracht bespreken we met ouders en de leerling. Meer informatie over mogelijkheden in Madrid en omgeving voor vervolgonderwijs treft u in de schoolgids.

Uitschrijven

De opzegtermijn bedraagt drie maanden. Het ondertekende uitschrijfformulier moet uiterlijk op de laatste dag van de maand in het bezit zijn van de directeur of het secretariaat (via mail, of afgeven). Alleen dan is de uitschrijving een feit. Na de uitschrijving brengen wij nog drie maanden schoolgeld in rekening. Voor kinderen die in de loop van het schooljaar uitgeschreven worden, kan het eventueel teveel betaalde schoolgeld teruggegeven worden. Dit is afhankelijk van het tijdstip van uitschrijven. In de maanden juli en augustus is de school gesloten en kunnen er geen leerlingen worden uitgeschreven.

Vrijwilligers

Een belangrijk deel van de activiteiten die we organiseren of diensten die we verlenen zijn afhankelijk van de inzet van ouders die zich hier vrijwillig voor melden. Wilt u meehelpen in de schoolbibliotheek, de vertaalcommissie, periodieke luizencontroles of bij de organisatie van sportdagen, feesten etc, dan kunt u zich aanmelden via info@nlschool.es.