Onze visie op onderwijs

Wij besteden veel aandacht aan de brede persoonlijke ontwikkeling van kinderen, zodat zij kunnen ontdekken waar hun eigen interesses en mogelijkheden liggen. Wij stimuleren deze verder te ontwikkelen.

Om tot maximale ontplooiing te komen is het bieden van een vriendelijke en veilige leeromgeving essentieel. Kinderen hebben behoefte aan vertrouwen en acceptatie binnen hun sociale relaties. Zowel onderling als in hun relatie met volwassenen. Als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen en zich opstellen als een actieve leerling met een eigen inbreng.

Wij geloven niet in rigide systemen. Ieder kind is anders en daarom past ons onderwijs aan aan de behoeften van het kind. Ieder kind krijgt bij ons de kans zich in eigen tempo te ontwikkelen. We houden rekening met de individuele interesse en de verschillen tussen kinderen.

Ieder kind heeft een intrinsieke motivatie om te leren. Deze motivatie proberen we zoveel mogelijk te stimuleren. We leggen meer nadruk op de plezierbeleving in het leren dan op het eisen van resultaten.

Met behulp van aspecten uit het Dalton onderwijs worden kinderen begeleid in het zelfstandig werken. Ook leren kinderen bij ons verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen werk en gedrag en besteden wij ruime aandacht aan samenwerken.

Wij besteden structurele aandacht aan omgangsvormen, het herkennen en benoemen van gevoelens, omgaan met verschillen, het respecteren van de ander en het oplossen van conflicten. Ook zijn er duidelijke klassen-, plein- en schoolregels en hebben wij een pestprotocol.

Wij hechten veel waarde aan creatieve ontwikkeling in de ruime zin van het woord. Wij besteden niet alleen aandacht aan creatieve vakken, maar stimuleren kinderen ook om creatief te denken in de oplossing van problemen.

Ons uitgangspunt is dat kinderen hun schoolwerk zoveel mogelijk tijdens schooltijd doen zodat ze na schooltijd tijd over houden om te spelen. Pas in de hogere klassen geven wij op gedoseerde wijze huiswerk conform ons huiswerkprotocol.

Kinderen krijgen Nederlands, Spaans en Engels van leerkrachten die lesgeven in de eigen moedertaal. Om tweetaligheid van kinderen te bevorderen raden we ouders aan thuis zo consequent mogelijk beide talen te spreken en in beide talen activiteiten te ondernemen. Kinderen zijn goed in staat om hierin onderscheid te maken.

Wij hechten veel belang aan goed contact met ouders zodat tussen school en ouders een wisselwerking ontstaat ten aanzien van de opvoeding. Wij bevorderen dit zoveel mogelijk door ouders te betrekken bij onderdelen van het schoolprogramma, door uitvoerige rapportage over de ontwikkeling van het kind en door het organiseren van informele activiteiten.

Curriculum

Nederlands curriculum en lesmethode

Ons lesprogramma is gericht op het behalen van de kerndoelen die zijn vastgesteld voor het Nederlandse basisonderwijs. Dit zijn streefdoelen die aangeven aan wat leerlingen aan het einde van groep 8 moeten kennen en kunnen en worden getoetst aan de hand van de Cito Eindtoets. Deze doelen zijn onderverdeeld in zes domeinen:

  • Nederlands
  • Engels
  • Rekenen/Wiskunde
  • Oriëntatie op jezelf in de wereld (waaronder biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en mens en maatschappij)
  • Kunstzinnige oriëntatie
  • Bewegingsonderwijs

Leerlingen krijgen de ruimte zich de verschillende vaardigheden gedurende hun basisschooltijd eigen te maken, ieder in een eigen tempo dat past bij zijn of haar ontwikkeling. Voor meer informatie over kerndoelen klik hier.

Spaanse taal en Spaanstalig curriculum

Vanaf groep A tot en met groep 8 krijgen de kinderen les in de Spaanse taal en cultuur. Aangezien het merendeel van onze leerlingen na het afsluiten van het basisonderwijs naar een Spaanse middelbare school gaat, proberen we deze overgang zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Naarmate kinderen groep 8 naderen, krijgt het Spaanse curriculum dan ook meer aandacht.

  • Groepen A en 1: Kinderen krijgen ongeveer 50% van de lestijd les in het Spaans en ongeveer 50% van de tijd in het Nederlands.
  • Groepen 2 en 3: Hier ligt het accent eerst op het Nederlandstalige curriculum, omdat kinderen in deze groepen leren lezen en schrijven in het Nederlands. Halverwege groep 3 leren kinderen lezen en schrijven in het Spaans.
  • Groepen 4 en 5: In deze groepen neemt het aantal lesuren in de Spaanse taal geleidelijk toe.
  • Groepen 6, 7 en 8: Vanaf groep 6 besteden we meer aandacht aan het Spaanse curriculum en krijgen leerlingen de vakken ‘Geografía’ en ‘Historia’ van Spanje erbij. Vanaf groep 8 krijgen zij rekenen volgens de Spaanse methode.

Engels De groepen 5 t/m 8 krijgen twee keer per week Engelse les van onze Engelse leerkracht. Sommige ouders vinden dat we hier relatief laat mee beginnen. Dit heeft te maken met de tweetaligheid van ons curriculum. Door de meertalige achtergrond van onze leerlingen maken zij zich het Engels echter snel eigen en behalen in korte tijd een goed niveau. Kinderen van groep 7 en 8 kunnen deelnemen aan de Cambridge KET (Key English Test) of de PET (Preliminary English Test). De KET en PET staan gelijk aan het gestandaardiseerde Europese niveau A2 en B1.

Presenteren Kinderen leren van jongs af aan zich te presenteren aan een groep. Dit doen zij bijvoorbeeld door in de kring iets te vertellen, door een spreekbeurt te houden of door optredens te verzorgen.

Sportlessen De kinderen van groep 2 t/m 8 krijgen tweemaal per week sportles in de gymzaal van een nabij gelegen school. Deze lessen worden gegeven door een Spaanse vakleerkracht. De kinderen van de groepen A, 1 en 2 gymmen op het schoolplein of op het openbare sportterrein achter de school onder leiding van hun eigen groepsleerkracht.

Extra creatieve vakken Naast de gebruikelijke creatieve vakken organiseren we ieder jaar een zogenaamde keuzecursus bestaande uit een aantal lessen. Het cursusaanbod is zeer gevarieerd: van figuurzagen tot sieraden maken en van koud koken tot linoleum snijden. Soms staat een keuzecursus in het teken van een bepaald thema, zoals kerst.

Nederlandse, Belgische en Spaanse cultuur Binnen ons curriculum besteden we aandacht aan zowel de Nederlandse, Belgische als Spaanse cultuur. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor de viering van de Nederlandse en Belgische Koningsdag, Carnaval, Pasen, Sinterklaas, Kerst en San Isidro.

Projectweken Een keer per jaar staat het lesprogramma gedurende een aantal weken in het teken van een project. De hele school werkt dan samen aan een onderwerp dat gekoppeld is aan de Nederlandse kinderboekenweek.

Digitaal onderwijs Onze school maakt gebruik van digitale onderwijstechnologieën. Alle groepen maken actief gebruik van digitale schoolborden. Vanaf groep 3 hebben leerlingen een tablet om oefenstof op te maken. Zo wordt met behulp van verschillende programma’s taal en rekenen geoefend. Ook voor het oefenen van dictees maken kinderen gebruik van een digitale methode.

Extra Zorg

Aan kinderen die dat nodig hebben, kunnen wij extra begeleiding bieden. Bijvoorbeeld omdat hun ontwikkeling langzamer verloopt dan gewenst of omdat hun resultaten onder de gemiddelde norm liggen.

Remedial Teaching Voor zowel kinderen die meer stof aankunnen, als voor kinderen voor wie het tempo te hoog is, kunnen we het aanbod aanpassen. Dit doen we op een manier waarbij kind zich prettig voelt en het leerrendement omhoog gaat. Hierbij speelt de Remedial Teacher een grote rol. Dit geldt voor kinderen van groep 3 t/m 8. Deze begeleiding vindt één of twee keer in de week plaats onder schooltijd; in kleine groepjes of op individuele basis. De Remedial Teacher geeft individueel advies, formuleert doelstellingen en handelingsplannen, en werkt met leerlingen naar de opgestelde doelstellingen toe.

Dyslexie signalering Wij werken volgens het dyslexie protocol. Dat betekent dat in groep 3 de Remedial Teacher met behulp van een aantal genormeerde tests bekijkt over welke lees- en spellingsvaardigheden elke individuele leerling beschikt. Ook in groep 4 toetsen we leerlingen. De individuele resultaten zetten we af tegen vastgestelde Nederlandse normen. Indien nodig kan een kind extra leeshulp (tutorlezen) of Remedial Teaching krijgen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat ieder kind de hulp krijgt die het nodig heeft om goed te leren lezen en dat we leesproblemen tijdig signaleren en aanpakken.

Tutorlezen Drie keer per week geven wij extra leesondersteuning aan kinderen van groep 3 t/m 7 die dat nodig hebben. Dit tutorlezen vindt plaats in kleine groepjes, voor een periode van 6 weken onder begeleiding van een ‘tutor (wie is dat?)’. Hiervoor gebruiken wij een combinatie van methodes die gericht zijn op het verhogen van de automatisering van het lezen en daarmee de versnelling van het leesproces. Door veel herhaling en lezen op een hoger niveau stimuleren we de leesontwikkeling van de kinderen. Wij beschouwen het tutorlezen niet als Remedial Teaching maar als onderdeel van het vaste leesprogramma.

Leer- en ontwikkelachterstanden of gedragsproblemen Indien een kind een leer- of ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen heeft, bieden wij de zorg die ze nodig hebben om vooruit te gaan en uiteindelijk de minimale doelstellingen voor het basisonderwijs te behalen. De school heeft een goede, maar ook beperkte capaciteit voor het leveren van extra zorg. Op het moment dat de school niet (meer) voldoende vooruitgang ziet bij een leerling en onze zorgcapaciteit onvoldoende resultaten oplevert, bespreken we dit de ouders. We kunnen dan besluiten dat de school het behalen van de einddoelstellingen niet kan garanderen en samen met de ouders besluiten een andere school te zoeken.

Extracurriculaire activiteiten

Culturele vorming In iedere klas besteden we aandacht aan culturele vorming. Dat kan zijn door middel van een theaterbezoek, een bezoek aan een museum of tentoonstelling, een concertbezoek of een dansvoorstelling. Ook ontvangen we bezoek van artiesten die in het Nederlands, Spaans of Engels een voorstelling of een workshop komen geven.

Schoolkamp Aan het begin van het schooljaar gaan de kinderen van groep 3 tot en met groep 8 op meerdaags schoolkamp. Het schoolkamp staat in het teken van het verkennen en ontdekken van de natuur, bijvoorbeeld op een natuurkamp of educatieve boerderij in de Sierra van Madrid.

Sportdag Eén keer per jaar organiseren we in april de zogenaamde Koningsspelen; een dag waarop sport en spel centraal staan.

Musical Traditiegetrouw verzorgen wij aan het einde van het schooljaar, met alle kinderen van de school, een spetterende musical of show. De kinderen treden op in een heus theater met professioneel geluid en licht.

Leerlingvolgsysteem

Periodieke CITO-toetsen Vorderingen houden we systematisch bij door observaties van de leerkrachten en de afname van de landelijk genormeerde CITO-toetsen. De toetsen nemen we op vaste momenten af conform de Nederlandse toetskalender. Van ieder kind houden we de resultaten bij om te bepalen hoe uw kind zich ontwikkelt. Tijdens het oudergesprek bespreken we deze resultaten met u (niet met de kinderen). Indien nodig maken de leerkracht en Remedial Teacher individueel toegespitste plannen om de leerprestaties te verbeteren.

CITO Eindtoets Leerlingen van groep 8 doen naast de periodieke toetsen mee aan de Centrale Eindtoets. Deze toets is vooral belangrijk voor kinderen die in Nederland naar het voortgezet onderwijs gaan. Samen met de schoolresultaten en het oordeel van de leerkracht, vormt de toets het advies voor een vervolgopleiding.

Toetsen Spaanse curriculum Om de ontwikkeling van de kinderen binnen het Spaanse curriculum te volgen, gebruiken wij toetsen die door de vakdocent Spaans zijn ontwikkeld.

Rapporten en oudergesprekken Twee keer per jaar -in februari en juni- ontvangt uw kind een rapport. Twee of drie keer per jaar nodigen we u uit voor een 15-minuten gesprek met de leerkracht om de voortgang van uw kind te bespreken. U kunt ook altijd tussentijds een extra afspraak maken met de leerkracht en/of directie indien daar behoefte aan is.

Leerlingendossier Alle gegevens en belangrijke informatie van de leerlingen slaan wij op in het leerlingendossier. Dit dossier is alleen voor de ouders, leerkracht, Remedial Teacher en schoolleiding ter inzage. Om het dossier in te zien kunt u een afspraak maken met de schoolleiding.