Het bevoegd gezag van de school is ondergebracht in de Vereniging ‘School Hof der Lage Landen’. De vereniging heeft als doel het Nederlandstalig onderwijs in Madrid in stand te houden en te bevorderen. Zoals vastgelegd in de statuten zijn alle ouders van de leerlingen lid van de vereniging en is het dagelijks bestuur en beheer van de vereniging gedelegeerd aan het Bestuur. Dit bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en drie bestuursleden, allen gekozen door de ledenvergadering. Het bestuur adviseert zijn leden om actief bij betrokken te zijn bij de ledenvergaderingen, die minimaal twee keer per jaar plaatsvinden. Ouders worden dan geïnformeerd over bestuurlijke zaken en hebben instemming in belangrijke beslissingen.